Kamenolom "Drenovac"

Kamenolom "Drenovac" nalazi se na istoimenom brdu i udaljen je 3 km istočno od mesta Kozomor, u ataru sela Gornji Lajkovac.

Saobraćajne veze su veoma povoljne. Pored samog kamenoloma prolazi dobar makadamski put, koji je nakon 3 km povezan sa putem Brežđe-Mionica ukupne dužine 15 km.

Rezerve kvalitetnog kamena su neiscrpne a instalisano drobilično i separacioni postrojenje trenutno može da proizvodi 400.000 tona raznih frakcija (0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-31,5 mm, 0-31,5 mm, 31,5-63 mm).

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja, a u saglasnosti sa tehničkim uslovima iz važećih standarda, može se zaključiti da se ispitivani krečnjak, iz kamenoloma "Drenovac", može upotrebiti kao:

Tehnički građevinski kamen za proizvodnju nefrakcionisane i frakcionisane kamene sitneži za izradu:

  • donjih nosećih mehanički stabilizovanih (tamponskih) slojeva kolovoznih konstrukcija
  • donjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija stabilizovanih cementom
  • donjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku
  • gornjih nosećih slojeva kolovoznih konstrukcija od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku na putevima svih saobraćajnih opterećenja
  • kolovoznih zastora (habajućih slojeva) od asfalt betona po vrućem postupku na putevima sa lakim i vrlo lakim saobraćajnim opterećenjem
  • donjih slojeva cementbetonskih kolovoznih ploča
  • cement-betona (masivnog, armiranog i prednapregnutog) koji nisu izloženi habanju i eroziji
  • lomljenog kamena - neobradenog, poluobradenog i obradenog, za sva zidanja u niskogradnji i visokogradnji
  • hidrotehničkog građevinskog kamena
  • arhitektonski građevinski kamen za proizvodnju ploča za oblaganje