Izveštaj sa održane Skupštine 27.04.2017.

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 27.04.2017. godine, u upravnoj zgradi Kompanije Vojput a.d. Subotica, ul. Đure Đakovića 10, sa početkom u 10,00 časova.

Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imali su svi akcionari prema listingu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 17.04.2017. godine. Sednici je prisustvovao jedini akcionar, koji raspolaže sa 100.282 akcije (100%), te je utvrđeno da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje na sednici.

Preuzmite kompletan izveštaj: