Izveštaj sa održane Skupštine 20.02.2017.

Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je 20.02.2017. godine, u upravnoj zgradi Kompanije Vojput a.d. Subotica, ul. Đure Đakovića 10, sa početkom u 11,00 časova.

Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imali su svi akcionari prema listingu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 10.02.2017. godine. Sednici su prisustvovali akcionari koji raspolažu sa 90.891 akcijom, te je utvrđeno da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje na sednici.

Preuzmite kompletan izveštaj: