Poziv akcionarima kompanije Vojput a.d. za vanrednu sednicu Skupštine

Vanredna sednica Skupštine akcionara Kompanije Vojput a.d. Subotica saziva se za dan 08.03.2017. godine, sa početkom u 11,00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama u sedištu Društva, u Ul. Đure Đakovića 10, u Subotici.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

  1. Konstituisanje radnih tela Skupštine
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Kompanije VOJPUT a.d. održane 20.02.2017. god.
  3. Donošenje Odluke o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Kompanije Vojput a.d. Subotica
  4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine

Predlaže se da Skupština akcionara donese odluke o tačkama 1. - 4. predloženog dnevnog reda, o kojima glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Utvrđuje se 26.02.2017. godine kao dan akcionara. Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imaju svi akcionari prema listingu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 26.02.2017. godine.

Odluke pod tačkama 1. - 4. predloženog dnevnog reda, u skladu sa članom 56. Statuta Društva, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Za lično učešće u radu Skupštine, potrebno je da vlasnici akcija poseduju najmanje 100 običnih akcija.

Ukupan broj akcija Kompanije je 100.282, od kog broja su 98.103 akcije sa pravom glasa po svim tačkama predloženog dnevnog reda.

Kvorum za ovu sednicu Skupštine je obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Uvid i preuzimanje materijala za sednicu Skupštine može se izvršiti na internet adresi Društva www.vojput.com.

Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika. Uputstva o glasanju preko punomoćnika, o davanju punomoćja za glasanje elektronskim putem, o pravu akcionara na postavljanje pitanja i proceduri za ostvarivanje tog prava, kao i o pravu na predlaganje dopune dnevnog reda, koji predlog za dopunu dnevnog reda se može uputiti najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, objavljena su na internet adresi Društva www.vojput.com.

Upućivanje poziva svim akcionarima Društva vrši se objavljivanjem poziva na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici regulisanog tržišta, kao i internet stranici Komisije za hartije od vrednosti, što se istovremeno smatra obaveštenjem u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Odbora direktora
Čačić Luka s.r.

 

Preuzmite: