Poziv za redovnu sednicu Skupštine

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 5/15) i člana 41. Statuta Kompanije, Odbor direktora Kompanije Vojput a.d. Subotica, Đure Đakovića 10, PIB: 100838460, mat. broj: 08141711, dana 12.05.2016. godine,

akcionarima Kompanije Vojput a.d. Subotica upućuje

POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE

Redovna Skupština akcionara Kompanije Vojput a.d. Subotica saziva se za dan 14.06.2016. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Skupština će se održati u sali 213 Otvorenog univerziteta u Subotici, ul. Trg cara Jovana Nenada br. 15.

Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći Dnevni red:

  1. Konstituisanje radnih tela Skupštine;
  2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Kompanije Vojput a.d. Subotica održane dana 10.6.2015. godine;
  3. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja na dan 31.12.2015. godine sa nalazom i mišljenjem revizora (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa);
  4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa);
  5. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2016. godinu (odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa);
  6. Donošenje Odluke o imenovanju direktora u Odbor direktora;
  7. Obaveštenje akcionarima o tekućem poslovanju.

Utvrđuje se 04.06.2016. godine kao dan akcionara. Pravo na učešće u radu sednice Skupštine imaju svi akcionari prema listingu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 04.06.2016. godine.

Za lično učešće u radu Skupštine, potrebno je da vlasnici akcija poseduju najmanje 100 akcija.

Ukupan broj akcija Kompanije je 100.282, od kog broja su 98.103 akcije sa pravom glasa.

Kvorum za ovu sednicu Skupštine je obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Uvid i preuzimanje materijala za sednicu Skupštine može se izvršiti na internet adresi Društva www.vojput.com.

Akcionari mogu da glasaju lično ili preko punomoćnika. Uputstva oko glasanja preko punomoćnika, o davanju punomoćja za glasanje elektronskim putem, o pravima akcionara na postavljanje pitanja i proceduri za ostvarivanje tog prava, kao i o pravu na predlaganje dopuna dnevnog reda, koji se može uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine, nalaze se na internet adresi Društva.

Upućivanje poziva svim akcionarima Kompanije vrši se objavljivanjem poziva na internet stranici Kompanije, na internet stranici registra privrednih subjekata, a poziv za Skupštinu se objavljuje i na internet stranici regulisanog tržišta, kao i Komisije za hartije od vrednosti.

Predsednik Odbora direktora
Čačić Luka s.r.