Vojput Subotica | Kratka istorija

Kratka istorija

 

Društvo je osnovano 1961. godine pod nazivom Preduzeće za puteve “Subotica” iz Subotice. U toku 1990. godine, Društvo je organizovano kao akcionarsko društvo “Vojvodinaput” sa 91% privatnog kapitala, kao prvo akcionarsko društvo koje je izvršilo privatizaciju u bivšoj SFRJ. Usklađivanje sa Zakonom o preduzećima je izvršeno 1999. godine, te je društvo upisano kao Akcionarsko društvo “VOJVODINAPUT” Preduzeće za puteve d.d. Subotica. Društvo se registruje kao Kompanija (Company) “VOJVODINAPUT” a.d. za izgradnju građevinskih objekata, Subotica i skraćenim  poslovnim naziovm Company “Voj-put” Subotica, dana 22.10.1999. godine. Društvo nakon toga menja skraćeno poslovno ime u Kompanija Vojput a.d. Subotica, dana 08.05.2002. godine. Preostalih 9% društvenog kapitala je privatizovano 2004. godine i tada društvo menja poslovno ime u Kompanija Vojvodinaput a.d. za izgradnju građevinskih objekata, Subotica, dok skraćeno poslovno ime ostaje isto. Društvo je dana 01.06.2005. godine izvršilo usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima i prevedeno je u Agenciju za privredne registre u Beogradu, u skladu sa novim zakonskim propisima, rešenjem BD. 12132/2005. U toku 2017. godine, većinski vlasnik Društva Boja doo za izradu saobraćajne signalizacije Sombor, postaje jedini akcionar i vlasnik akcionarskog društva. Samim tim, Društvo je ispunilo sve zakonom propisane uslove za promenu pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću, te počev od 13.09.2017. godine, Društvo posluje kao DOO. U toku 2018. godine, registrovana je promena članova Društva, upisom VD “Jugokop-Podrinje” doo Šabac i to u procentu od 49,88% i izvršena je promena uloga člana Boja doo Sombor na procenat od 50,12%. U toku 2019. godine, izvršena je promena člana Društva, je je brisan VD “Jugokop-Podinje” doo Šabac i upisan je Zlatomir Janković sa 49,88% udela.