Vojput Subotica | Kamenolom

Kamenolom

Kamenolom

Saobraćajne veze su veoma povoljne. Pored samog kamenoloma prolazi dobar makadamski put, koji je nakon 3 km povezan sa putem Brežđe-Mionica ukupne dužine 15 km.

Rezerve kvalitetnog kamena su neiscrpne a instalisano drobilično i separacioni postrojenje trenutno može da proizvodi 400.000 tona raznih frakcija (0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-31,5 mm, 0-31,5 mm, 31,5-63 mm).

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja, a u saglasnosti sa tehničkim uslovima iz važećih standarda, može se zaključiti da se ispitivani krečnjak, iz kamenoloma "Drenovac", može upotrebiti kao:

Tehnički građevinski kamen za proizvodnju nefrakcionisane i frakcionisane kamene sitneži za izradu: